Bantul. kolomnews. com – Pesta dhemokrasi sing diadani dina Rebo Legi,14 Februari 2024 kepungkur wis paripurna kanthi swasana aman,tertiblancar lan terkendhali.Sawise masarakat padha nyoblos calon kang cocok karo sanubarine nganti tabuh 13.00 Wib tumuli diterusake pengitungan swara TPS .Sarampunge saka TPS tumuli digawa ana Kalurahan saperlu mbaleni ngetung maneh.Karana saka Kalurahan ora ana sing cicir sapirowa agi digawa ana Kapanewon saperlu dibaleni ngetung olehe swara saka para Caleg kanthi pener,bener kang sineksen para petugas saksi saka 18 parpol sarta 3 saksi PPWP.Karana treb suwara saka para Caleg tumuli diadani “Rapat Pleno Pengumuman Rekapitulasi Tingkat Kapanewon.
Pranyata saka asile rekapitulasi diumumake Calon Legeslatif kang kepilih saka Partai Keadilan Sejahtera( PKS) Dapil 3(Plered,Imogiri,Dlingo) No:5 kang asmane *Nurcholis Majid,S TP* utawa *Pak Nurcholis* asmane akrab Priya kelairan Bantul 5 Juni 1977 kang pidalem ana ing Padhukuhan Guyangan,Kapanewon NgemplakKabupaten Sleman ,Yogyakarta kang sasap minangka caleg kepilih.

Pak Nurcholis Majid,S.TP bisa kepilih pancen treb,bisa unggul suwarane sanajan No:5 Jalaran perjuwangan lan kerja keras anggone nggedgekake PKS ana satengahimg masarakat ora mikir kesel,wektu sarta wragat ,nanging dilakoni kanthi tawakal ,sabar uga ikhlas.Satemah Pak Nurcholis kang wis peputra telu sing saben dinane ngasta minangka *Staf Dhewan Fraksi PKS DPRD D.I.Yogyakarta* uga pengurus struktural DPD PKS Kabupaten Bantul minangka *Kepala Bidhang Pemberdhayaan Dhesa* Pangandikane Pak Nur Kholis marang pawarta KN,rikala diwawancarai ana daleme dina Kemis,22 Februari 2024.

Magepokan karo Visi,Misi kasebut,yaiku bakal nindakake amanah kanthi becik,karana wis manjing sajuga ana sanubari kanthi sukacita,mula tumuli nindakake sosialisi babagan pertanian,kerajinan,UMKM kanggo para Ibu Ibu,Wiranom(Pemudha) ana wewengkon Pleret,Imogiri,Dlingo.Gayut karo pertanian ora uwal saka pupuk sing saiki angel golekane sarta yen ana regane larang.Kanggo ngurangi wragat kanggo tumbas pupuk,ngadani pelatihan cara gawe pupuk saka sampah sing ngganggu lingkungan masarakat.Kanyata Ibu Ibu,Wiranom sawise saka melu pelatihan bisa ngolah dhewe saka sampah dadi pupuk organik.Saliyane bisa manfangatake saka sampah dadi pupuk,temahan pada miwiti nenandur ana pekarangan,sawah utawa kebon kanthi maneka warna woh wohan lan sayuran.Kayadene ana wewengkon Dlingo,warga masarakat kanthi cara olah tetanen,mrodhuksi olahan pangan saka asile tetanen,kerajinan saka kayu,bambu kang lumaku klawan UMKM Semono uga para wiranom kanthi duweni kabisan olah tetanen,mligine nandur woh wohan alpokat,sarta woh wohan liyane bisa budidayaake kanthi pener,bener mesthi ngasilake pemetu sing akeh cacahe.Satemah asile bisa kanggo ngundhakake ekonomi kluwarga.Pangandiksne Pak Nur Kholis marang KN.

Dene Nur Kholis Majid,S.TP Caleg Nomer Urut :5, anggone maju Caleg ana ing Pemilu 2024,kanthi gegayuhan(Visi) lan pangajab(Misi):,yaiku “Sayeg Saekapraya Sesarengan Klawan Masarakat Mbangun Desa”
Gegayuhan(Visi),yaiku Bakal mujudake masarakat Pleret,Imogiri,Dlingo bisa maju,ngrembaka,gemah ripah loh jinawi saka asile olah tetaten.Semono uga saka asile tetanen bisa dadiya sarana minterake wargane sekolah nganti dhuwur(Kuliyah).Ewadene Pangajab(Misi)ne kang utama,antarane:,Bakal ngawal lan merjuwangake aspirasi masarakat ana ing Pemda Bantul utawa ana ing Dinas Pertanian ,mligine babagan pupuk sarana pertanian liyane luwih gampang Bakal memperjuwange babagan bibit taneman woh wohan kayata jeruk,alpokat,pelem,rambutan.Semono uga bibit tanaman lombok,terong,tomat.Woh wohan sarta bibit tanaman kasebut bakal ditandur dening para Ibu Ibu,Wiranom ana wewengkon Dlingo,Imogiri,Pleret.Pamrihe supaya bisa duwe pemetu sing akeh lan ora gumantung bantuwan wong liya utawa makarya ana jaban rangkah.Ewasemana uga bakal memperjuwangake babagan pendhidhikan,kesehatan kanggo warga masarakate murih padha pinter sarta sehat jiwa ragane.
Kanggo mujudake gegayuhan sarta pangajabe “Nur Kholis Majid,S.TP wis bisa kasembadan kepilih minangka Calon DPRD Kabupaten Bantul uga ngaturake agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng masarakat “Pleret,Imogiri,Dlingo”sampun saestu nyengkuyung anggen kula majeng “Caleg” saged kasembadan kanthi sae.Pungkase.

Pawarta:Jana/Kc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *